Vznik a zánik věcného břemene

Vznik věcného břemene

Občanský zákoník jasně vymezuje způsoby, jakými věcná břemena vznikají:

1. Písemná smlouva

Pouze písemná forma smlouvy je v tomto případě považována za platnou. Smlouva by měla zmiňovat a přesně označit danou nemovitost, obě osoby (ať už fyzické nebo právnické), tedy oprávněnou a povinnou. Smlouva by též měla přesně vymezit rozsah a výkon břemene. Smlouva může mít také přílohu s geometrickým plánem, a to např. v případě, kdy je věcným břemenem zatížena jen část nemovitosti nebo pozemku. Tento geometrický plán pak musí mít přesné označení, které části parcely nebo nemovitosti se zatížení věcným břemenem týká.

2. Rozhodnutí příslušného orgánu

Věcné břemeno může vzniknout také např. z rozhodnutí soudu, a to třeba v případě vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.

3. Závěť

Věcné břemeno vzniklé na základě závěti se týká např. případu, kdy někdo odkáže svou nemovitost více dědicům s tím, že zřídí i věcné břemeno pro toho z dědiců, který nemovitost přímo nezdědí. Týká se to např. práva na doživotní bezplatné užívání apod.

4. Zákon

Ze zákona věcné břemeno nejčastěji vzniká ve spojitosti s účelovými stavbami, které byly zřízeny na nemovitostech, které vlastní někdo jiný.

Zánik věcného břemene

1. Smlouva

Stejně tak jako u vzniku, musí mít i smlouva o zániku věcného břemene písemnou formu, jinak není platná. Co se týče formy a náležitostí, platí i zde vše, co bylo již zmíněno u vzniku věcného břemene písemnou smlouvou.

2. Zákon

Zákon může o zániku věcného břemene rozhodnout na základě konkrétní právní normy. Zanikne-li např. právnická osoba, zaniká ze zákona i věcné břemeno, které se k ní vázalo.

3. Rozhodnutí příslušného orgánu

Z rozhodnutí příslušného orgánu může věcné břemeno zaniknout na základě nabytí právní moci či datem, které bylo uvedeno v rozhodnutí státního orgánu, např. pozemkového úřadu apod.

4. Uplynutí doby

Jestliže bylo věcné břemeno omezené určitou dobou, zaniká po jejím uplynutí.

5. Promlčení

Jestliže právo věcného břemene nebylo vykonáváno déle než deset let, zaniká promlčením. Po této promlčecí době vzniká oprávněné osobě právo na uplatnění námitky na promlčení.

6. Splynutí

Zánik věcného břemene splynutím se týká třeba případu, kdy práva a povinnosti věcného břemene splynou v jeden subjekt, tedy v okamžiku, kdy se oprávněná osoba stane zároveň i osobou povinnou.

Věcné břemeno a katastr nemovitostí

Práva věcného břemene jsou vkládána do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadě. Pokud si necháte vydat výpis vlastnického listu, zjistíte z něj mj. i to, zda je daná nemovitost zatížena věcným břemenem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *